16 N. Main Street Dry Ridge, KY 41035-7022
(859)824-4434